Forretningsorden for Repræsentantskabet

Vedtaget den 17. februar 2015

 

 

 • 1 Indledning

Denne forretningsorden supplerer bestemmelserne om repræsentantskabets arbejde i Gentofte Ejendomsselskabs vedtægter. Benævnt som GE.

 

 • 2 Valg af mødeleder

Repræsentantskabet vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og eventuelle

afstemninger i overensstemmelse med mødets dagsorden og denne forretningsorden.

 

 • 3 Forhandlingsprotokol m.v.

I en protokol indføres antallet af mødedeltagere og et kort referat af forhandlingerne, herunder de

trufne beslutninger og resultatet af afstemninger. Protokollen underskrives af dirigenten og GE`s formand og udsendes til repræsentantskabets medlemmer. Protokollatet forelægges til godkendelse af repræsentantskabet.

 

 • 4 Valg af stemmeudvalg

Repræsentantskabet vælger et stemmeudvalg, der bistår dirigenten ved afstemninger. Antallet af

medlemmer i stemmeudvalget fastsættes af dirigenten.

 

 • 5 Stemmeret

Hvert medlem af repræsentantskabet har 1 stemme. Stemmeretten udøves personligt, og der kan ikke

stemmes ved fuldmagt.

 

 • 6 Repræsentantskabets afstemninger

Stemmeafgivningen sker ved håndsoprækning, hvis ikke dirigenten eller 1/3 af

repræsentantskabet beslutter, at der stemmes ved en skriftlig afstemning.

 

Valg til bestyrelse og valg af suppleanter til bestyrelsen, jf. §§ 18 og 20 i denne forretningsorden, sker

dog ved skriftlig afstemning.

 

Andre valg sker også ved skriftlig afstemning, medmindre der kun er opstillet det antal personer, som

svarer til de pladser, der skal besættes.

 

 • 7 Repræsentantskabets beslutningsdygtighed

Beslutninger træffes af de tilstedeværende ved almindeligt stemmeflertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Når 1/3 del af repræsentantskabsmedlemmerne forlanger det, skal afstemningen være skriftlig. Forslag om ændringer af vedtægterne elle opløsning af boligorganisationen kan kun vedtages, hvis 2/3 af repræsentantskabsmedlemmerne er mødt, og hvis 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Er mindre en 2/3 mødt, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, afholdes nyt møde inden 2 uger.

På dette møde kan forslaget – uanset antallet af fremmødte – vedtages, hvis 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. (Vedtægterne § 9)

 

 • 8 Talernes rækkefølge

Den, som ønsker at få ordet under forhandlingerne, henvender sig til dirigenten, oplyser sit navn og

talerne får ordet i den rækkefølge, de har anmodet om det. Dog kan dirigenten beslutte at ændre rækkefølgen af hensyn til afvikling af debatten.

 

 • 9 Indlæg og taletid

Talerne skal holde sig til det punkt på dagsordenen, der er til debat. Dirigenten kan fastsætte

begrænsning i taletiden.

 

 • 10 Taler uden for rækkefølgen

Uden for talerrækken skal dirigenten give ordet til indlæg vedrørende mødets forretningsorden og

ledelse.

 

 • 11 Afslutning af debatten

Indlæg og forslag, der vedrører et dagsordenspunkt, kan ikke fremsættes, når debatten om punktet er

afsluttet.

 

 • 12 Fremlæggelse af ændringsforslag

Ændringsforslag skal så vidt muligt fremlægges i starten af debatten og skal afleveres skriftligt til

dirigenten.  Ændringsforslaget indgår derefter i debatten om hovedforslaget.

 

 • 13 Afstemning vedrørende ændringsforslag

Ved afstemning om hovedforslag, hvortil der er stillet ændringsforslag, stemmes der først om

ændringsforslaget og derefter om hovedforslaget i givet fald med de ændringer, der måtte være

vedtaget forinden.

 

 • 14 Behandling af forslag til procedure

Til procedureforslag f.eks. forslag om afvisning eller udsættelse af en sag, om genoptagelse af en sag,

om nedsættelse af udvalg, om afslutning af debatten og om dirigentens fratræden kan der ikke stilles ændringsforslag. Ved fremsættelse af flere procedureforslag stemmes der om forslagene i den

rækkefølge, de er stillet.

 

 • 15 Årsregnskabet

På repræsentantskabsmødet godkender repræsentantskabet GE`s årsregnskab med tilhørende revisionsprotokol.

 

 • 16 Afholdelse af valg til Gentofte Ejendomsselskab´s organisationsbestyrelse

På repræsentantskabsmødet vælger repræsentantskabet de beboervalgte medlemmer til

GE`s bestyrelse i henhold til § 5 stk. 5 i GE`s vedtægter.

 

 • 17 Indstilling af kandidater

Alle medlemmer af repræsentantskabet kan stille forslag om opstilling af kandidater til

bestyrelsesvalget, herunder formand eller næstformand.

 

I forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabsmødet vedlægges en blanket,

hvorpå medlemmer af repræsentantskabet kan foreslå kandidater.

 

De indkomne kandidaters navne udsendes til repræsentantskabets medlemmer en uge før mødets afholdelse.

 

I henhold til § 10 i GE`s vedtægter vælges til bestyrelsen et medlem med særlig boligsocial indsigt samt et medlem udpeges af Gentofte Kommune.

 

 • 18 Afstemning ved valg af bestyrelsesmedlemmer

Ved valg til bestyrelsen skal der stemmes på det antal bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges.

Hvis nogen stemmer på flere eller færre kandidater end der skal vælges, stemmer på den samme

person to gange eller på personer, der ikke er bragt i forslag, betragtes stemmesedlen som ugyldig. Det

samme gælder, hvis stemmeafgivningen efter stemmeudvalgets opfattelse er utydelig.

 

 • 19 Ved stemmelighed til valg af bestyrelsesmedlemmer

De ledige pladser i bestyrelsen besættes af kandidaterne i den rækkefølge, stemmetallene angiver. I

tilfælde af stemmelighed afgøres rækkefølgen ved lodtrækning.

 

 • 20 Afstemning ved valg af suppleanter

Repræsentantskabet vælger 3 suppleanter for de valgte beboerrepræsentanter for 1 år ad gangen.

Hvis der, ved valg af suppleanter, er opstillet 3 eller færre kandidater, skal der stemmes på 1 kandidat.

Hvis nogen stemmer på mere end 1 kandidat, betragtes stemmesedlen som ugyldig. Det samme

gælder, hvis stemmeafgivningen efter stemmeudvalgets opfattelse er utydelig.

 

Hvis der, ved valg af suppleanter er opstillet flere end 3 kandidater, skal der stemmes på det antal

suppleanter, der skal vælges. Hvis nogen stemmer på flere eller færre kandidater end der skal vælges,

stemmer på den samme person to gange eller på personer, der ikke er bragt i forslag, betragtes

stemmesedlen som ugyldig. Det samme gælder, hvis stemmeafgivningen efter stemmeudvalgets

opfattelse er utydelig.

I tilfælde af stemmelighed afgøres rækkefølgen ved lodtrækning.

 

 • 21 Fremsendelse af forhandlingsprotokol

Snarest muligt efter repræsentantskabsmødet fremsender Administrationsselskabet udskrift af forhandlingsprotokollen til repræsentantskabets medlemmer.

 

Vedtaget på Gentofte Ejendomsselskabs repræsentantskabsmøde den 17. februar 2015

nach oben